Oferta

KSIĘGOWOŚĆ

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych (wzór umowy)
 • Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów (wzór umowy)
 • Prowadzenie ewidencji ryczałtowej
 • Prowadzenie rejestrów VAT
 • Rozliczanie podatku PIT, CIT oraz VAT
 • Przygotowywanie i przekazywanie do US deklaracji CIT oraz VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Przygotowywanie sprawozdań finansowych dla potrzeb US, KRS oraz MF
 • Przygotowywanie planu kont oraz polityki rachunkowości
 • Rozliczanie podatku u źródła
 • Przygotowanie i składania deklaracji IFT-1 oraz IFT-2
 • Przygotowanie i składania obowiązkowych deklaracji GUS

KADRY I PŁACE

 • Przygotowywanie list płac
 • Prowadzenie dokumentacji pracowniczych
 • Rozliczanie umów cywilnoprawnych
 • Przygotowywanie i przekazywania do US deklaracji PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, PIT-40
 • Rozliczanie i składania deklaracji PFRON

Bierzemy pełną odpowiedzialność za prowadzoną księgowość
Jeżeli złożoność operacji księgowych wymaga stałego kontaktu z klientem możemy prowadzić księgowania w siedzibie klienta.